Działalność badawczo-rozwojowa

Oddział Ceramiki CEREL prowadzi badania naukowe w zakresie otrzymywania nowoczesnych materiałów ceramicznych, począwszy od sposobów wytwarzania proszków po precyzyjną obróbkę mechaniczną wyrobów po wypalaniu. Działalność naukowa CEREL-u obejmuje zagadnienia dotyczące ogniw paliwowych, materiałów perowskitowych, membran tlenowych, materiałów ogniotrwałych, zaawansowanych materiałów ceramicznych, odlewniczych rdzeni ceramicznych, powłok ceramicznych, filtrów odlewniczych i katalizatorów.

Pracownicy działu badawczo-rozwojowego CEREL-u aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych finansowanych z programów Unii Europejskiej oraz o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki a także w pracach wdrożeniowych dla przemysłu.

CEREL dysponuje laboratorium wyposażonym w nowoczesne urządzenia i aparaturę potrzebną do oznaczania właściwości materiałów ceramicznych na każdym etapie ich wytwarzania: surowców, proszków, zaformowanych półwyrobów i tworzyw po wypaleniu.